در این بخش آریا مگ مجموعه ای از ضرب المثل های معروف ایرانی را به همراه معانی آنها گردآوری کرده ایم.

ضرب المثل های زیبا و معروف ایرانی

هر پستی، بلندی دارد
معنی : بعد از هر سختی آسانی هست.


فلانی اجاقش کوره

معنی : منظور از کسی است که بچه دار نمی شود.


صد تا چاقو بسازه ، یکیش دسته نداره

معنی : یعنی هیچوقت به‌حرفش اعتماد نکن.


هر که با بزرگان ستیز و خون خود ریزد!

معنی : پا از گلیم خود دراز کردن


ضرب المثل های معروف ایرانی با معنی آنها

هشتش گرو نهش است

معنی : آه در بساط ندارد.


عالم نا پرهیزگار کور شعله دارست

معنی : در نکوهش دانشمند بی تقوا ونترس از خدا


عاقبت حق به حقدار رسید

معنی :همیشه در سرانجام هر کار کسی که حق دارد برنده است.


شتری که در خانه ی همه را می زند

معنی : عاقبتی که برای همه است.


عطای او را بلقای او بخشیدم

معنی : در مورد افردای که خیر و شر آنها یکی است.


فرق است میان آنکه یارش در بر آنکه دو چشم انتظارش بر در

معنی : انتظار.


شاهنامه آخرش خوش است

معنی : همیشه در اول کار نباید قضاوت کرد.


هر که آمد عمارتی نو ساخت رفت و منزل بدیگری پرداخت

معنی : بی وفابودن روزگار


یاسین به گوش خر خواندن

معنی : پند بی فایده به کسی دادن


فکر نان کن که خربزه آب است

معنی : دل به چیزهای بیهوده نبستن


شتر سواری دولا دولا نمی شود

معنی : کار را باید با آگاهی انجام داد.


یک پاش لب گور است

معنی : پیر است


صابوش به جامه‌ی کسی خوردن

معنی : یعنی ضرور و زیان به او هم رسیده.


یک دست صدا نداره

معنی : باید با دیگران متحد بود


صدا از ته چاه بر آمدن

معنی : ضعیف بودن


عقل اون پاره سنگ بر می داره

معنی : عقل ندارد.


فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه !

معنی : هیچ گاه از ظاهر کسی نمی توان قضاوت کرد.


شتر در خواب بیند پنبه دانه ؟

معنی : کنایه از آدمی است که آرزوهای دور و درازی دارد.


وجود یکی است ولی شکم دوتاست

معنی : یعنی دو نفر هر چقدر به یکدیگر نزدیک باشند باز هم از هم جدا هستند.


گلچین بهترین ضرب المثل های ایرانی

وفاداری مدار از بلبلان چشم که هردم بر گلی دیگر سرآیند.

معنی : بی وفایی


طاووس‌ را به‌ نقش و نگاری‌ که هست‌ خلق‌ تحسین‌ کنند و او خجل از پای‌ زشت‌ خویش.

معنی : ظاهر بینی افراد


یار دیرینه ‌مرا گونه ‌زبان توبه مده که مرا تو به ‌شمشیری نخواهد بودن

معنی : سرسختی


ضرب المثل های معروف ایرانی با معنی آنها

وقت نداره سرشو بخارونه

معنی : منظور آنست که گرفتار است.


قرآن بر سر زبان است و در میان جان

معنی : دیانت


طوطی وار یاد گرفتن

معنی : مطلبی را سرسری یاد گرفتن


سیر به پیاز میگه پیف پیف چقدر بو می دی

معنی :‌ کنایه به کسی است که خود پر از عیب و اشکال است ولی عیب کوچک دیگران را بزرگ جلوه دهد.


قصاص در این دنیاست

معنی : یعنی هر کس نتیجه اعمال خود را در زندگی می بیند.


نفس از جای گرم برآمدن

معنی : در مورد شخصی گفته می شود که بی خیال مستمندان باشد.


گاومون زائیده!

معنی : دردسر به سراغ آدم آمدن.


ضعیفی که با قوی دلاور کند یار دشمن است در هلاک خویش

معنی : هرکس باید به توان خودش کاری را انجام دهد.


ضرب، ضرب اول!

معنی : در مبارزه آن کسی برنده است که ضربه اول را زده باشد.


نم پس نمی دهد

معنی : کارش عیب و ایراد ندارد.


مسکین خر اگر چه تمیز است چون با رهمی برد عزیز است

معنی : زحمتکشی


سالی که نکوست از بهارش پیداست

معنی : مواقعی گفته می شود که کاری بر وفق مراد باشد.


مگواندوه خویش با دشمنان که لامول گویند شادی کنان

معنی : دشمن را به ناراحتی خود شاد نکن


ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است

معنی : ارزش وقت را دانستن


سگ زرد برادر شغال است

معنی : ‌ یعنی در یک جنسند.


دهنش بوی شیر می دهد

معنی : بی تجربگی فرد


سکوت نشانه ی رضایت است

معنی :‌ وقتی کسی ساکت است رضایتش را نشان می دهد.


سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند

معنی : وقتی احتیاج به کاری نیست دنبال کار اضافی نرو.


زیر رنج بود گنج های پنهانی

معنی : نتیجه دادن زحمات


چشمش آلبالو گیلاس می چینه

معنی : چیزی را به طور درست نمی بیند.


چاقو دسته خودش را نمی بره

معنی : خویشان و بستگان برای همدیگر ناراحتی تولید نمی کنند.


جهان ای برادر نماند بر کس دل اندر جهان آفرین بند و بس

معنی : دوری از دل بستن به دنیا (نزدیک شدن به خدا)


آن راکه حساب پاک است از محاسبه چه باک است
معنی : کسی که کارش در ست است از حساب و کتاب ترسی ندارد.


جواب ابلهان خاموشیست
معنی : جواب نادانها را نباید داد.


جنگ دو سردارد

معنی : یعنی پایان جنگ گاهی پیروزیست و گاهی شکست است.


چو فردا شد فکر فردا کنیم

معنی : از حالا جوش فردا را نزنیم.


دشمن دانا به از دوست نادان

معنی : دانایی و فهمیدگی گرچه در دوست باشد ، خوب است.


جنگل مولاست

معنی : جماعتی نامناسب در جایی جمع شده اند.


رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن

معنی : آرامش.


آب از دستش نمی چکد

معنی : خیرش به کسی نمی رسد.


درخت هرچه بارش بیشتر می شود سر فروتر می رود.

معنی : در ستایش فروتنی افراد دارای مقام ویا ثروت


کبکش خروس می خونه

معنی : خیلی خوشحال است.


زدیم و نگرفت!

معنی : کسی که خود را به خطر بیاندازد و نتیجه ای نداشته باشد.


حرفهای گنده تر از دهنش می زنه

معنی : سخنان نامناسب زدن


خواب زن چپ می زند

معنی : در موری گفته می شود که خواب به تعبیرش خود باشد و بالعکس.


حسود هرگز نیاسود

معنی : از بخل و کینه به جایی نمی رسد.


حساب حسابه، کاکابرادر

معنی : مثل، برادریمان سر جاش بزغاله یکی هفت صنار.


حرف حساب جواب نداره

معنی : درست گفتن مسئله ای درباره حق کسی.


از خر شیطان پیاده شدن

معنی : لج بازی نکردن


احترام امام زاد ه با متولی آن است

معنی : احترام هر کس را باید نزدیکان او حفظ نمایند.


اسب راگم کردن وپی نعلش گشتن

معنی : اصل رااز دست دادن و به دنبال فرع آن گشتن


از کاه کوه ساختن

معنی : چیز کوچک وبی اهمیت را بزرگ جلوه دادن


با پای بروی کفش پاره می شود وباسر بروی کلاه

معنی : در هر حال کار خرج دارد


آهسته بیا آهسته برو گربه شاخت نزند

معنی : پنهان کردن مطلب، بی سر وصدا انجام دادن کاری