در این بخش جملات بزرگان درباره عزت نفس و عشق داشتن به وجود خود را با چند عکس نوشته زیبا ارائه کرده ایم.

جملات و عکس نوشته درباره عزت نفس

ﻫﯿﭻ ﻋﺸﻘﯽ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﻪ،
ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻗﻠﺒﺘﻮ ﺧﻮب ﮐﻨﻪ.
ادﻣﻮﻧﺪ اﻣﺒﯿﺎﮐﺎ


دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﻮدت ﻏﺮور ﻧﯿﺴﺖ،
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ..
ﮐﺎﺗﺮﯾﻨﺎ ﻣﺎﯾﺮ


ﺗﻮ ﺧﻮدت،
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺮﮐﺴﯽ در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن
ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮدت رو داری..
ﺑﻮدا


جملات بزرگان در مورد عزت نفس و عشق به خود و عکس نوشته برای خود

اﻧﺮژی ﺧﻮدت رو ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﻫﺪر ﻧﺪه…
ﮐﺎر ﺧﻮدت رو اﻧﺠﺎم ﺑﺪه،
و ﺑﺮات ﻣﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﮐﻪ اوﻧﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر رو دوﺳﺖ دارن.
ﺗﯿﻨﺎ ﻓﯽ


اﮔﻪ ﺧﻮدﺗﻮ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ،
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دوﺳﺘﺖ ﻧﺪاره
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ دیگران را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ از ﺧﻮدت ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻪ..
وﯾﻦ داﯾﺮ


به هیچ‌ کس به اندازه خود درونی‌ ات وفادار نباش..
آندره ژید


ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻋﺰت ﻧﻔﺲ واﻗﻌﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﻣﻮن ﺑﺰارﯾﻢ و
ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ و ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ…
دﻧﯿﺲ واﯾﺘﻠﯽ


متن زیبای انگیزشی در مورد عزت نفس

اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺸﯿﻢ اوﻟﯿﻦ رﻣﺰ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ اﺳﺖ..
راﺑﺮت ﻣﻮرﻟﯽ


عاشق خود شدن،
اولین راز سعادت و شادی است…
ویلیام جیمز


اگر ثروتمند نیستی مهم نیست، بسیاری از مردم ثروتمند نیستند،
اگر سالم نیستی، هستند افرادی که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند
اگر زیبا نیستی برخورد درست با زشتی هم وجود دارد،
اگر جوان نیستی، همه با چهره پیری مواجه می شوند
اگر تحصیلات عالی نداری با کمی سواد هم می توان زندگی کرد،
اگر قدرت سیاسی و مقام نداری، مشاغل مهم متعلق به معدودی انسان هاست
اما، اگر عزت نفس نداری، هیچ نداری!…
گوته


جملات بزرگان در مورد عزت نفس و عشق به خود و عکس نوشته برای خود

این نشانه ی قدرت تفکر و عزت نفس شماست که
وقتی کسی سعی می کند بیهوده شما را عصبانی کند،
شما در برابرش سکوت می کنید….
آلبرتو موراویا


ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن اﺷﺘﯿﺎق ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺪرداﻧﯽ اﺳﺖ.
وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯿﻤﺰ


عکس نوشته عشق داشتن به خود

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﺴﯿﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺸﻮن ﺑﺪه
ﻫﻨﺮی ﻓﻮرد


ﯾﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﻮدش ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﻪ
ﻣﺎرک ﺗﻮاﯾﻦ


جملات بزرگان در مورد عزت نفس و عشق به خود و عکس نوشته برای خود

ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﺜﻞ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ در زﻧﺪﮔﯿﻪ..
ﻣﺎﮐﺴﻮل ﻣﺎﻟﺘﺰ


برتر بودن از سایرین هیچ ارزشی ندارد
اما اگر بتوانید از نسخه قبلی خود برتر باشید،
ارزشمند و قابل‌ احترام خواهید بود
ضرب‌ المثل هندی


جملات بزرگان در مورد عزت نفس و عشق به خود و عکس نوشته برای خود

ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدت راﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﯽ..
ﻣﺎرک ﺗﻮاﯾﻦ


اول ﺧﻮدﺗﻮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش
ﺑﻌﺪش ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮه
ﺗﻮ واﻗﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدت رو دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺎری ﺗﻮ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻪ
ﻟﻮﺳﯿﻞ ﺑﺎل