جملات زیبای بزرگان و افراد معروف در مورد گذشت کردن، بخشیدن و بخشش را در این بخش آریا مگ گردآوری کرده ایم.

متن و سخنان بزرگان با موضوع گذشت کردن

​مبارز حقیقی راه روشنایی بخشش را می پذیرد.

پائلوکوئلیو


​حیات درختان در بخشش میوه است. آنها می بخشند تا زنده بمانند، زیرا اگر باری ندهند، خود را به تباهی و نابودی کشانده اند.

جبران خلیل جبران


​برخی از مردم با شادی می‌بخشند و شادی برای آنها پاداش همان بخشش است.

جبران خلیل جبران


​تنها، نادانان، بخشندگی را نستایند. خردمند از بخشش شاد گردد.

بودا


​ما می توانیم بخشش های بزرگ داشته باشیم، اما در مورد چیزهای کوچک به ندرت از خودگذشتگی به خرج می دهیم.

گوته


​نخستین بخشش خدا به انسان، زندگی ا‌ست. دومین، عشق مادری و سومین، فهم و شناخت است.

مارک پیرسی


جملات گذشت کردن و بخشش

تا زمانی که پایه و بنیان شهرهای ما این است که هست، اگر نفسی در آن رهایی یابد و آنچنان شود که می‌باید بود، به جرأت می‌توان گفت که این از بخشش ویژه‌ی الهی است که وی را پاس داشته است.

افلاطون ​


​قلب مادر به اندازه‌ای گسترده است که همیشه می‌توانید بخشش و گذشت را در آن بیابید.

اونوره دو بالزاک


جملات افراد معروف در مورد گذشت کردن و بخشیدن با متون زیباجملات بزرگان در مورد گذشت کردن

​زمانی که از کارهای نادرست خود درس بگیرید، مورد بخشش قرار خواهید گرفت.

ران کافمن


​بخشش، گذشته را دگرگون نمی‌سازد، ولی سبب گشایش آینده می‌شود.

پل بوئس


بخشش یک خیابان دو طرفه است. هر بار کسی را می بخشیم، خود را نیز می بخشیم. اگر نسبت به دیگران تسامح کنیم، پذیرش اشتباه های خودمان آسان تر است. بدین ترتیب، بدون گناه یا تلخی، می توانیم بهتر بسوی زندگی ره یابیم هنگامی که به خاطر ضعف بگذاریم نفرت، حسادت وعدم تسامح در پیرامون ما ارتعاش یابد، سرانجام این ارتعاشات ما را می بلعند پطرس از مسیح پرسید: مولای من، آیا باید شخص دیگری را هفت بار ببخشیم؟ و مسیح پاسخ داد: نه هفت بار، که هفتاد بار .بخشش پرده ی اثیری را پاک می کند و نور راستین الهی را به ما می نمایاند

پائولو کوئیلو​ ​


زندگی در بخشش است؛ سخاوت به زندگی انسان معنا می بخشد

آنتونی رابینز


​هفت چیز نشان بی خردی است : خشم آوردن بر بی گناه ، بخشش به ناسزاوار ، ناسپاسی به یزدان ، پراکندن راز ، دست زدن به کار ناسودمند ، اعتماد به مردمان نا استوار ، لجاج و ستیهندگی در درغگویی .

بزرگمهر بختگان


جملات افراد معروف در مورد گذشت کردن و بخشیدن با متون زیبا

چون بخشنده ای با مستحق بخشش و کرم کرد در دل احساس شادی و فرح کند ، و ببالد . اما نیکی کردن به ناسزاوار روا نیست ، چه او هرگز قدر احسان را نمی شناسد و همچنانکه از خار خشک گل نمی روید ، ارج نهادن به نیکی را نمی داند . اگر از گنگی یا کری چیزی بپرسیم دور نیست که به گونه ای پاسخ گوید ، اما نشدنی است که نااهل و ناسزاوار قدر احسان را بشناسد و سپاس گوید .

بزرگمهر بختگان​ ​


بخشش خصلت مردان است.

امام علی​ ​


سخن بزرگان در مورد بخشیدن

اگر روزی نخواستی یا نتوانستی فرد گناهکاری را ببخشی ،بدان از بزرگی گناه او نیست،بلکه از کوچکی قلب توست.

امام علی​


با سکوت بسیار ،وقار انسان بیشتر می شود، با انصاف بودن ،دوستان را فراوان کند،با بخشش قدر و منزلت انسان بالا رود،

با فروتنی ،نعمت کامل شود ، با پرداخت هزینه ها ،بزرگی و سروری ثابت گردد ،روش عادلانه ،مخالفان را در هم شکند

و با شکیبایی در برابر بی خرد ،باران زیاد گردد.

امام علی


از کسی که به شما ستم کرده است گذشت کنید همان طور که دوست دارید دیگران از شما گذشت کنند.
امام صادق​ ​


​زیستن در پرتو بخشش و گذشت و بهره‌گیری از آن در هر روز از زندگی، راهی‌ست برای مهار امیال نفسانی و پرورش عشق و مهربانی.

وین دایر


با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .

ارد بزرگ​ ​