در این بخش آریا مگ متن و جملات درباره قوی بودن به زبان انگلیسی را ارائه کرده ایم. این جملات کوتاه انگیزشی و مثبت برتر را می توانید هر روز بخوانید و انرژی مثبت را در وجود خود احساس کنید.

متن و جملات خاص و زیبای قوی بودن انگلیسی

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند


🌻Tʜɪɴᴋ ʙɪɢ, ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ʙɪɢ, ᴀᴄᴛ ʙɪɢ, ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ʀᴇsᴜʟᴛs ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʙɪɢ..

بُزرگ فکر کُن، بُزرگ باور کُن، بزرگ عَمل کُن، و نتیجه هم بُزرگ خواهد بود..


Enjoy life! This is not a rehearsal.
-Anonymous
از زندگی لذت ببرید زیرا که تکرارشدنی نیست


متن قوی بودن انگلیسی و جملات کوتاه و زیبای برتر و مثبت با ترجمه فارسی

The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one.
بزرگترین اشتباهی که می‌توانید در زندگی انجام دهید این است که دائماً بترسید که چگونه زندگی کنید


We all die. The goal isn’t to live forever, the goal is to create something that will.
-Chuck Palahniuk
همه ما می‌میریم. هدف این نیست که برای همیشه زنده باشیم. هدف این است که آنچه از ما خواسته شده، ایجاد کنیم


متن قوی بودن انگلیسی و جملات کوتاه و زیبای برتر و مثبت با ترجمه فارسی

Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.
-Ralph Waldo Emerson
زندگی یک سلسله دروس است که باید درک شود


جملات انگلیسی درباره قوی بودن افراد

Some people dream of success while others wake up and work
برخی افراد آرزوی موفقیت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر بیدار می‌شوند و کار می‌کنند.


متن قوی بودن انگلیسی و جملات کوتاه و زیبای برتر و مثبت با ترجمه فارسی

Dwell on the beauty of life. Watch the stars, and see yourself running with them.
-Marcus Aurelius
بر زیبایی‌های زندگی اقامت کنید، ستاره‌ها را تماشا کنید و خودتان را در حال دویدن با آنها ببینید


Variety’s the very spice of life that gives it all its flavour.
-William Cowper
تنوع، چاشنی زندگی است که به آن عطر و طعم می‌دهد


Live today, for tomorrow it will all be history.
-Anonymous
امروز را زندگی کنید. همه این‌ها فردا تاریخ خواهند شد


متن قوی بودن انگلیسی و جملات کوتاه و زیبای برتر و مثبت با ترجمه فارسی

Life isn’t about waiting for the storm to pass… It’s about learning to dance in the rain.
-Vivian Greene
زندگی در انتظار طوفان بودن و گذر از آن نیست بلکه یاد گرفتن رقص در باران است


متن انگیزه دهنده انگلیسی خاص زیبا

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.
-Albert Einstein
تنها دو راه برای زندگی کردن وجود دارد. یکی اینکه گمان کنید که هیچ چیز معجزه نیست. دیگر آنکه تصور کنید همه‌چیز یک معجزه است


Life is a spell so exquisite that everything conspires to break it.
-Emily Dickinson
زندگی یک طلسم بسیار سخت است که همه‌چیز برای شکستن آن هم‌پیمان می‌شوند


متن قوی بودن انگلیسی و جملات کوتاه و زیبای برتر و مثبت با ترجمه فارسی

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure
هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت فقط نتیجه‌ آمادگی، کار سخت و یادگیری از شکست است.


Here is the test to find whether your mission on Earth is finished: if you’re alive, it isn’t.
-Richard Bach
یک آزمون برای فهمیدن اینکه مأموریت شما در زمین به پایان رسیده، وجود دارد: اگر شما هنوز زنده هستید، مأموریتتان در زمین هنوز تمام نشده است


If you try, you risk failure. If you don’t, you ensure it.
-Anonymous
اگر شما تلاش کنید احتمال دارد که شکست بخورید اما اگر شما تلاش نکنید حتماً شکست خواهید خورد


“You only live once, but if you do it right, once is enough.” — Mae West

تو فقط یکبار زندگی می کنی، اما اگر به خوبی زندگی کنی همان یکبار کافیست- می وست


If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary
اگر مایل نیستید روتین خود را به خطر بیاندازید، مجبور خواهید بود که به طور عادی زندگی کنید.


متن انگلیسی مثبت

Try and fail, but never fail to try.
-Jared Leto
سعی کنید و شکست بخورید اما هرگز برای تلاش کردن شکست نخورید


Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it.
-Ernest Holmes
زندگی یک آینه است و آنچه را که فرد به آن می‌اندیشد، در خود منعکس می‌کند


متن قوی بودن انگلیسی و جملات کوتاه و زیبای برتر و مثبت با ترجمه فارسی

Love the life you live, and live the life you love.
-Bob Marley
زندگی خود را دوست بدارید و آن‌گونه که دوست دارید زندگی کنید


It has been my philosophy of life that difficulties vanish when faced boldly.
-Isaac Asimov
این فلسفه زندگی من بوده است که مشکلات زمانی که با جسارت روبرو می‌شوند، از بین می‌روند


“Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.”– Thomas A. Edison

خیلی از شکست های زندگی نصیب کسانی می شود که وقتی تسلیم شدند نمی دانستند چقدر به موفقیت نزدیکند- توماس ادیسون


In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure
برای رسیدن به موفقیت، میل به موفقیت در شما باید بزرگ‌تر از ترس از شکست باشد.


“Life is what happens when you’re busy making other plans.” — John Lennon

زندگی همان چیزیست که وقتی مشغول کارهای دیگری هستید اتفاق می افتد – جان لنون


“Get busy living or get busy dying.” — Stephen King

یا مشغول زندگی باش یا در حال مرگ- استفان کینگ


Be the change you wish to see in the world.
تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری
Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.
-Lou Holtz
زندگی ده درصد چیزی است که برای تو اتفاق می افتد و نود درصد پاسخی است که تو به آن می‌دهی


So it goes.
-Kurt Vonnegut
زندگی می‌گذرد


Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.
-Voltaire
زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم


Fall seven times and stand up eight
هفت بار سقوط کنید و هشت بار بایستید.


Life is short. Live passionately.
زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن


Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.
-Anais Nin
کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.