در این بخش جملات انگلیسی کمیاب عاشقانه و رمانتیک با ترجمه و همچنین عکس نوشته های رمانتیک بدون نوشته و با نوشته عاشقانه را ارائه کرده ایم.

جملات و عکس نوشته عاشقانه و متن های کمیاب عاشقی

If there’s another lifetime, I’ll keep choosing you over and over again my love. I can’t imagine a life without you, darling
اگه یک عمر دیگه داشته باشم تو رو بارها و بارها انتخاب می کنم عشقم، نمی تونم زندگی بدون تو رو تصور کنم عزیزم!


My mood will be

changed only with the

smile of whom I love

‏حال من فقط با ‏خنده

اونی که دوسش دارم

خوب میشه


In the world full of hugs, kisses and cuddles I just wanna hold your hand and play with your hair

در دنیایی پر از در آغوش کشیدن ها، بوسه ها و نوازشها من فقط میخوام که دستهایت را بگیرم و با موهات بازی کنم


جملات کمیاب انگلیسی عاشقانه

You don’t have any idea that

how much you mean to me

نميتونى تصورشم بكنى

كه چقدر برام مهمى


جملات کمیاب انگلیسی عاشقانه

And some nights that i was and i was

with some musics that they were crying

و چه شبها که من بودم و من بودم

و آهنگ هایی که گریه می کردند


متن زیبای عاشقانه کمیاب

It’s so hard to explain for someone who has burned not to run But harder than that is explaining for my heart to stop loving you

سخت است برای کسی که آتش گرفته توضیح بدهی که نباید بدود و سخت تر از آن این است که به قلبم توضیح بدم که از دوست داشتنت دست بکشد ?


I’m dying to be in your arms again it’s the closest to heaven I can get

دارم جون میدم واسه دوباره تو آغوشـت بودن چونکه آغوشت نزدیکترین جا به بهشتِ دست یافتنیه


جملات کمیاب انگلیسی عاشقانه

They’re right

Each action has a reaction

Like when you laugh

and i die for your laugh

درست می گویند

هر عمل عکس العملی دارد

مثلا تو میخندی

و من می میرم برای خنده هایت ?


Never ignore a person who loves you and cares for you one day you may realize you have lost the moon while counting the stars

هرگز فردی که دوستت دارد و‌ بهت اهمت میدهد را نادیده نگیر ، یک روز متوجه میشوی که ماه را در هنگام شمردن ستاره‌ها از دست داده‌ ای


جملات کمیاب انگلیسی عاشقانه

The only right decision I made in my life was giving my heart to you
تنها تصمیم درستی که توی زندگیم گرفتم این بود که قلبمو بهت بدم


Before I met you, I didn’t know eyes and smiles could speak so much
قبل از این که تو رو ببینم نمی دونستم که چشم ها و لبخندها می توانند حرف بزنند


متن انگلیسی عاشقانه کمیاب

Kiss me

Its been so long

since I have seen stars,my shiny moon

مرا ببوس

مدت طولانی ای گذشته است

که ستاره ها را ملاقات نكرده ام،ماه تابان من


let’s think about more beautiful things

+ like what

– your eyes

بيا به چيزاى قشنگتر فكر كنيم

+ مثل چى؟

– چشات …


Do not urge me to leave you or turn back from you. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay
از من نخواه که تو را ترک کنم یا از تو روی بگردانم. هر جا بروی من هم خواهم آمد، هر جا بمانی من هم خواهم ماند


جملات کمیاب انگلیسی عاشقانه

The light in your eyes as you gaze at me is like looking at the sunrise. I can’t look away for a second

نور چشمانت وقتی که به من خیره می شوی مانند تماشای طلوع آفتاب است. نمی توانم یک لحظه نگاهم را از آن دور کنم


Love is a gift from god and I have accepted this gift with open arms. I love you very much and promise never to leave you
عشق هدیه ای از سوی خدا است و من این هدیه را با آغوشی باز پذیرفته ام. عاشقتم عزیزم و قول می دهم هرگز ترکت نکنم


ᵞᴼᵁ ᴬᴿᴱ ᵀᴴᴬᵀ ᴵᴺᴰᴱˢᶜᴿᴵᴮᴬᴮᴸᴱ ᶠᴱᴱᴸᴵᴺᴳ
تُو همون حسِ توصیفِ نشُدنیِ منی!🌷


You were my dream, now you are my world
تو رویای من بودی و حالا دنیای منی


The world wants all the happiness and I want just one person, you
دنیا همه خوشبختی ها را می خواهد و من فقط یک نفر را می خواهم، تو …


7 billion smiles and yours is my favorite
هفت میلیارد لبخند توی دنیاست و لبخند تو مورد علاقه منه


If I were spelling out my favorite thing in the world, it’d be spelled “Y-O-U”

اگر می خواستم چیز مورد علاقه ام را در دنیا رو هجی کنم به این صورت هجی میشد: تو.


Only one thing can make a soul complete: that thing is love. Go for someone who is not just proud to have you but who will also take every risk just to be with you.

فقط یک چیز می تواند روح تو را کامل کند و آن هم عشق است. پس به دنبال کسانی برو که نه تنها به داشتن تو افتخار می کنند، بلکه می توانند انجام هر خطری را برای به دست آوردن تو به جان بخرند.


Love is not finding a hand that perfectly fits yours. It is finding the one who is willing to hold your hands no matter how unfit it .may be

عشق به معنای پیدا کردن دستی نیست که کاملاً اندازه دست تو باشد؛ بلکه در مورد پیدا کردن کسی است که دوست دارد در هر شرایطی دستت را بگیرد.


جملات کمیاب انگلیسی عاشقانه

Can u close your eyes for a minute please
thank you
?Did you see how dark it is
This is my life without you
میتونی چشماتو برای یک دقیقه ببندی لطفا!
متشکرم.
دیدی چقدر تاریک شد؟
این زندگی من بدون توست.


Yₒᵤ’ᵣₑ ₐₘₐzᵢₙg, bᵣₐᵥₑ, ₛₜᵣₒₙg, bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ ₐₙd ₚₑᵣfₑcₜ ᵢₙ ₑᵥₑᵣy wₐy
تو از هر نظر شگفت انگیز، شجاع، قوی، زیبا و کامل هستی


I don’t need luck if I have love
اگر عشق داشته باشم نیازی به شانس ندارم.


Love and respect will make any good relationship better
عشق و احترام هر رابطه ای را بهبود می بخشد


The hardest thing to do is watch the one you love, love someone else.

سخت ترین چیز این است که ببینی کسی را که دوست داری عاشق فرد دیگری است


Memories are always special. Sometimes we laugh by remembering the days we cried.and we cry by remembering the days we laughed.. That is life

خاطره ها همیشه خاص هستن بعضی وقت ها به روزایی که گریه میکردیم میخندیم و با خاطره هایی که میخندیدیم گریه میکنیم.این زندگیه.