متن و جملات متفاوت انگلیسی تبریک روز وکیل را با معنی فارسی در این بخش آریا مگ قرار داده ایم.

جملات کوتاه انگلیسی برای تبریک روز وکیل با ترجمه

Law is the only way
To bring justice and love
So pave the way with right doings
And be blessed by heaven above

قانون تنها راه است
برای رسیدن به عدالت و عشق
بنابراین راه را با کارهای صحیح هموار کنید
و از بهشت برکت ببرید.


متن انگلیسی تبریک روز وکیل برای اینستاگرام

If you think the laws are unfair
Make a chare, dream to dare
On this Law Day take a vow
Of making law work, here and now!
Happy Law Day

اگر فکر می کنید قوانین ناعادلانه است
صندلی درست کنید ، آرزو کنید جرات کنید
در این روز قانون قسم بخورید
از قانون کار ، اینجا و اکنون!
روز قانون مبارک


متن انگلیسی زیبا برای تبریک روز وکیل

Good people do not need laws to tell them to act responsibly
while bad people will find a way around the laws

افراد خوب نیازی به قوانین ندارند تا به آنها بگویید که با مسئولیت پذیری رفتار کنند
در حالی که افراد بد راهی برای پیرامون قوانین پیدا می کنند


Advocacy is not just a profession, it is a commitment
Happy Lawyer Day

وکالت صرفا یک حرفه نیست، بلکه تعهد است
روز وکیل مبارک

I hope that your awakened conscience will be your guide to justice
Happy Lawyer Day

امیدوارم وجدان بیدار تان راهنمای شما برای برقراری عدالت باشد
روز وکیل مبارک


متن انگلیسی تبریک روز وکیل با ترجمه و معانی زیبا

Supervision of lawyers should be accompanied by their observance, lawyers should not sacrifice justice to defending the client – the independence of the lawyer from the manifestations of a fair trial
Happy Lawyer Day

نظارت وکلا باید همراه با رعایت شان آنها باشد ، وکلا عدالت را قربانی دفاع از موکل نکنند – استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است
روز وکیل گرامی باد


If you fail, you may be disappointed
But if you do not try, you will be condemned
Hope you do not experience failure in any case
Happy Lawyer Day

اگر شکست بخورید، ممکن است ناامید شوید
اما اگر تلاش نکنید، محکوم خواهید شد
به امید آن که در هیچ پرونده ای شکست را تجربه نکنید
روز وکیل مبارک


متن تبریک روز وکیل به زبان انگلیسی

Because of the oath you took to restore justice
Not one day but thousands of years
Let your reputation be happy
So wrap up in the city
To turn black
Those who see you sad
Bets are closed
Happy Lawyer Day

به خاطر سوگندی که برای احیای عدالت یاد کردی
نه یک روز بلکه هزاران سال
بگذار آوازه شاد بودنت
چنان در شهر بپیچد
تا رو سیاه شوند
آنان که غمگین دیدنت را
شرط بسته اند
روز وکیل مدافع مبارک


تبریک روز وکیل به انگلیسی

In the card of the best and you face complex problems always admire motivation
Hoping for more success
Happy Lawyer Day

در کارت بهترینی و رویارویی تو با مشکلات پیچیده همیشه تحسین بر انگیزه
به امید موفقیت های بیشتر
روز وکیل مبارک


Happy Advocate Day to all defenders of rights and justice
Happy Lawyer Week and the anniversary of the independence of the law
March is the anniversary of the independence of the association and lawyers

روز وکیل مدافع بر تمام مدافعان حق و عدالت خجسته باد
هفته وکیل مدافع و سالروز استقلال قانون خجسته باد
اسفند سالروز استقلال کانون و وکلا خجسته باد