مجموعه متفاوت متن و جملات بیو انگلیسی با موضوعات مختلف و با ترجمه فارسی در این مطلب آریامگ آماده کرده ایم.

متن بیو انگلیسی با جملات خاص

BE YOURSELF

people don’t have to like you

and you don’t have to care

خودت باش

لازم نیست آدما از تو خوششون بیاد

و لازم نیست که تو اهمیت بدی


Life is like a piano

white keys are happy moments

and black keys are sad moments

but remember both keys are played

together to give sweet music

زندگی مثل پیانو است

کلید های سفید لحظات شاد و کلید های سیاه

لحظات غم هستند، اما بخاطر داشته باش

هر دو کلید نواخته می شوند که آهنگ دلنشینی

بشنویم.


متن بیو انگلیسی اینستاگرام و جملات خاص و زیبا برای بخش Bio اینستاگرام

be careful with your words

they can only be forgiven

not forgotten

مراقب کلماتی که میگی باش

اونا رو میشه بخشید

اما نمیشه فراموش کرد


difficult roads open lead

to beautiful destinations.

جاده های دشوار معمولا

به مقصد های زیبایی منتهی می شوند.


if you brave enough to say goodbye

life will reward you with a new hello

اگر برای گفتن “خداحافظ” شجاع باشی

زندگی با یک سلام جدید بهت پاداش میده


جملات انگلیسی زیبا برای بیو

Don’t give up

hope at yours

worst times

because the darkest

clouds grant the most beautiful rain

در بدترین روزها

امیدوار باش،

همیشه زیباترین باران

از سیاهترین ابر میبارد


متن بیو انگلیسی اینستاگرام و جملات خاص و زیبا برای بخش Bio اینستاگرام

they told me i was different

the best compliment ever

به من گفتن که متفاوتم(منظور مسخره کردن)

بهترین تعریف ممکن


Don’t wait until people

are dead to give them flower

برای دادن گل به افراد صبر نکنید

تا آن ها بمیرند

(اشاره به گل بردن بر سر مزار)


Don’t ever let your

dreams be just dreams

اجازه نده رویاهات

فقط رویا باقی بمونن


People usually choose to go in the fall, find yourself for the most unexpected things.

ادم ها معمولا براى رفتن پاييز را انتخاب می‌كنند، خودت را براى غير منتظره ترين اتفاقات آماده كن.


جملات زیبای انگیزشی برای بیو

Never be regret of what made you laugh!

هیچ وقت از چیزی که باعث خندیدنت شده؛ پشیمون نباش!


متن بیو انگلیسی اینستاگرام و جملات خاص و زیبا برای بخش Bio اینستاگرام

Some days, i wonder if you still miss me, other days, i wonder why i’m still wondering.

بعضی موقع ها به این فکر میکنم که شاید هنوز هم دلتنگم میشی، بعضی وقتای دیگه فکر میکنم که چرا هنوز بهت فکر میکنم.


Know the difference between being patient and wasting your time.

تفاوت صبر کردن و وقت تلف کردن رو بدون..


Winning doesn,t always mean being first
Winning means you,r doing better than you,re done before.
بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .


If you can’t be with your love, try to love who you are with
”اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”


Silence is the most powerful scream
سکوت قوی ترین فریاد است.


متن خاص و زیبا برای بیو

Life is short
appreciate each day like it was your last
زندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!


Yes, i’m a nice person but if you cross the line too many, everything can change very quickly.

اره، من یه ادم خوبم اما اگه بیش از حد از خط قرمزم رد بشی، همه‌ چیز به سرعت میتونه تغییر کنه


We must accept the end of something in order to begin something new.

باید پایان بعضی چیزها رو به منظور شروع چیزهای جدید، بپذیریم.