در این بخش آریا مگ مجموعه ای از جملات انگلیسی تبریک عید نوروز با جند عکس نوشته با ترجمه فارسی را گردآوری کرده ایم.

جملات تبریک عید نوروز انگلیسی

Wishing You All The Peace, Joy, And Love Of The Season! Season’s Greetings

برای تو تمام صلح، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم..
تغییر فصل رو بهت تبریک میگم


آغاز هر ﺳﺎل ﻧﻮ ﺗﻮﻟﺪی برای ﻫﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ..

“ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﺮب”


The new year stands before us, like a chapter in a book, waiting to be written

ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﻓﺼﻞ از ﮐﺘﺎب زندگی ست ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ..

“ﻣﻠﻮدی ﺑﯿﺘﯽ”


The priceless lesson in the New Year is that endings birth beginnings and beginnings birth endings
And in this elegantly choreographed dance of life
neither ever find an end in the other

درس ارزشمندی که هر سال از شروع سال نو می گیریم این است که در پی هر تولدی،
مرگی و در پی هر مرگی تولدی دوباره است..
این تولدها و مرگ ها جریان زندگی را می سازند و هنره اصلی این است که
در این صحنه ی پر هیاهوی زندگی تا جایی که می توانیم زیبا برقصیم…

“کریگ د. لونزبرو”


What the new year brings to you will depend a great deal on what you bring to the new year

این که ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ چیکار ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮات ﺑﮑﻨﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ داره ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮاش ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﯽ..

“ورن ﻣﮏ ﻟﻼن”


تبریک عید نوروز به انگلیسی با ترجمه به همراه چند عکس نوشته نوروز انگلیسی

Approach the new year with resolve to find the opportunities hidden in each new day

ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ پا بگذار و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻫﺮ روز ﺟﺪﯾﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻦ و از آن ها نهایت استفاده را ببر

“ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺟﻮزﻓﺴﻮن”


For last year’s words belong to last year’s language
and next year’s words await another voice

جملات ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن همان سال ﺗﻌﻠﻖ داشتند
و جملاتی که در آﯾﻨﺪه خواهی گفت ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺻﺪای دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ

“ﺗﯽ.اس. اﻟﯿﻮت”


متن انگلیسی تبریک نوروز

The object of a New Year is not that we should have a new year
It is that we should have a new soul

فلسفه ی شروع یک سال جدید، فقط این نیست که یک سال را نو کنیم
شروع هر سال به این معناست که باید ما نیز تغییر کنیم و روح تازه ای داشته باشیم…

“ﮔﯿﻠﺒﺮت ﮐﯽ ﭼﺴﺘﺮﺗﻮن”


تبریک عید نوروز به انگلیسی

Every new beginning comes from some other beginning’s end

ﻫﺮ ﺷﺮوع ﺟﺪﯾﺪ از ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد..

“ﺳﻨﮑﺎ”


New year, a new chapter, new verse, or just the same old story
Ultimately we write it, The choice is ours

ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ، ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ،
آیا قراره اتفاق جدیدی هم رخ بده ﯾﺎ ﻓﻘﻂ تکرار ﻫﻤﻮن داﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ رو خواهیم داشت؟
این ما هستیم که تکلیف این داستان را روشن می کنیم..

“اﻟﮑﺲ ﻣﻮرﯾﺖ”


May God spread prosperity
and joy in your life
on this New Year and
fulfill all your dreams

امیدوارم که خداوند در سال جدید
زندگیت را غرق در کامیابی و شادمانی سازد
و تو را به آرزوهایت برساند…


Tomorrow is the first blank page of a 365-page book
Write a good one

ﻓﺮدا اوﻟﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﮐﺘﺎب 365 ﺻﻔﺤﻪ ای اﺳﺖ،
پس ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب در آن ﺑﻨﻮﯾﺲ…

“ﺑﺮد ﭘﯿﺰﻟﯽ”


تبریک عید نوروز به انگلیسی

Celebrate endings for they precede new beginnings

ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﻮن این تمام شدن ها ﻣﻘﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﺷﺮوع ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ..

“ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﻻک وود ﻫﻮی”


عکس نوشته و جملات تبریک عید نوروز به انگلیسی

You can get excited about the future
The past won’t mind

بهتره که برای آینده هیجان زده باشی
به جای این که برای گذشته افسوس بخوری..

“ﻫﯿﻼری دﭘﯿﺎﻧﻮ”


The magic in new beginnings is truly the most powerful of them all

در هر شروع جدیدی حسی نهفته است که مثل جادویی بی نظیر است


تبریک عید نوروز به انگلیسی

This spring may
you shine like sun
and bloom like a flower
Enjoy the beauty of this season
happy new years

امیدوارم که در این فصل بهار
همانند خورشید بدرخشی
و همانند یک گل شکوفا شو
از زیبایی هایی این فصل لذت ببر
سال نو مبارک


May the New Year bring to you Warmth of love and
a light to guide your path towards a positive destination
Happy New Year!

آرزو میکنم ارمغان سال نو گرما و نور عشق باشد
تا تو را به مقصدی عالی رهنمون گردد..
سال نو مبارک!