در این مطلب مجموعه ای از دیالوگ های ماندگار فیلم های معروف به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی را آماده کرده ایم.

جملات و دیالوگ های ماندگار انگلیسی

اثر انگشت “ما” از زندگی هایی که

بهشون دست میزنیم پاک نمیشه …

Robert Pattinson and Emilie

de Ravin in REMEMBER ME


It is not our abilities that show who we truly are,

it is our choices

این توانایی‌های ما نیست که نشان می‌دهند

ما واقعاً چه کسانی هستیم،

بلکه این انتخاب‌های ما هستند که این کار را می‌کنند.

آلبوس دامبلدور – هری پاتر


The Joker:

I believe whatever doesn’t kill you

simply makes you… stranger

The Joker:

من معتقدم هر چیزی که تو رو نکشه،

تو رو غریب تر می کنه.

(The Dark Knight (2008


دیالوگ های ماندگار انگلیسی

Fear can hold you prisoner. Hope can set you free

The Shawshank Redemption

ترس تو رو اسیر می کنه.

امید باعث آزادیت می شود.

رستگاری در شاوشنگ


جملات دیالوگ از فیلم های مشهور

I’m not bad. I’m just drawn that way.

(Who Framed Roger Rabbit – ۱۹۸۸)

من آدم بدی نیستم، فقط مجذوب راه دیگه ای شدم

(چه کسی برای راجر رابیت پاپوش دوخت؟ – ۱۹۸۸)


I’m going to make him an offer he can’t refuse

(The Godfather – ۱۹۷۲)

می خوام بهش پیشنهادی بدم که نتونه رد کنه

(پدرخوانده – ۱۹۷۲)


دیالوگ های ماندگار انگلیسی

Nobody panics when things go “according to plan”…

even if the plan is horrifying

وقتی کار‌ها طبق نقشه پـیش بره

هیچ کس وحشت زده نمیشه،

حتی اگه اون نقشه، وحشتناک باشه.

جوکر


We’ve all got both light and dark inside us.

What matters is the part we choose to act on.

همه ما در درونمان روشنی و تاریکی داریم.

آنچه مهم است این است که کدام را انتخاب می‌کنیم.

هری پاتر


دیالوگ های ماندگار انگلیسی

hey may take our lives, but they’ll

never take our freedom! (Braveheart – ۱۹۹۵)

آنها ممکنه زندگی ما را بگیرند،

اما هرگز نمی توانند آزادی را از ما بگیرند!

(شجاع دل – ۱۹۹۵)


I don’t want to survive. I want to live

من نمی‌خوام زنده بمونم. من می‌خوام زندگی کنم.

دوازده سال بردگی (Years a Slave ۱۲)


Our lives are defined by opportunities,

even the ones we miss

زندگی ما به وسیله فرصت‌ها تعریف می‌شود،

حتی اون‌هایی که ما از دست دادیم.

سرگذشت غریب بنجامین باتن

(The Curious Case of Benjamin Button)


دیالوگ های ماندگار انگلیسی

All you have to decide is what to do

with the time that is given to you.

همه آن چیزی که باید در مورد آن تصمیم بگیری

اینه که با زمانی که بهت داده شده چه کار کنی.

ارباب حلقه ها


Yes past can hurt you. But you can either run from it or learn from it

بله، گذشته می‌تواند به تو آسیب برساند.

اما این تو هستی که می‌توانی یا از آن فرار کنی و یا از آن درس بگیری.

شیرشاه (The lion king)