در این قسمت بیو عاشقانه انگلیسی برای تلگرام و اینستاگرام به صورت کوتاه و با موضوعات مختلف را آماده کرده ایم.

بیو و جملات عاشقانه انگلیسی

Every day I look at you and feel love and inspiration
هر روز به تو نگاه می کنم و عشق و الهام را احساس می کنم


I can’t wait to spend the rest of our lives together
بی صبرانه منتظرم تا باقی عمرمون رو با هم زندگی کنیم


You and I connect like bluetooth
من و تو مثل بلوتوث به هم وصلیم


Talking to you, laughing with you, being with you, changes my whole mood
حرف زدن با تو، خندیدن با تو، بودن با تو حال و هوای من را عوض می کند


𝒈𝑶𝑫 𝑺𝑨𝑽𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝑭𝑶𝑹 𝑺𝒐𝒎𝑬𝑶𝑵𝑬
𝑾𝒉𝑶 𝒊𝒔 𝑳𝒊𝑲𝑬 𝒚𝒐𝒖
خدا تو رو برای کسی که شبیهته کنار گذاشته

بیو عاشقانه انگلیسی 

I didn’t choose you, my heart did
من تو رو انتخاب نکردم، قلبم انتخابت کرد


I want to be the only hand you ever need to hold
می خواهم تنها دستی باشم که همیشه می گیری


I like ME a little bit more when I’m with YOU
وقتی با تو هستم خودم را کمی بیشتر دوست دارم


Love is always patient and kind
عشق همیشه صبور و مهربان است


جملات کوتاه عاشقانه انگلیسی

𝓣𝓱𝓮𝓻𝓮’𝓼 𝓷𝓸 𝓹𝓮𝓻𝓼𝓸𝓷 𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝔀𝓸𝓻𝓵𝓭
𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓲 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝓶𝓸𝓻𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓷 𝔂𝓸𝓾•💍
توی دنیا هیچ کس وجود نداره که بیشتر از تو بخوامش


!𝑯𝒆𝒍𝒑
𝑰 𝒍𝒐𝒔𝒕
𝒎𝒚𝒔𝒆𝒍𝒇
𝑨𝒈𝒂𝒊𝒏
….𝒃𝒖𝒕 𝑰 𝒓𝒆𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖
کمک!
من خودمو دوباره گم کردم
اما تو رو به یاد میارم


I let you in my world, then you became it
بهت اجازه دادم وارد دنیایم بشی و بعد تو دنیایم شدی


Never love anyone who treats you like you’re ordinary
هرگز عاشق کسی نشو که با تو مثل یک آدم عادی رفتار می کنه


بیو عاشقانه انگلیسی

My heart is and always will be yours
قلب من همیشه مال توست و مال تو خواهد بود


متن بیو انگلیسی عاشقانه زیبا

➖⃟♥️••‌ YOᑌᖇ ᕼᗩᑎᗪS ᖇEᐯIᐯE ᗰY ᕼEᗩᖇT
ᗰY ᒪOᐯE..♡
دستای تو به قلبم زندگی می بخشه عشقم!


I’ve liked you since I met you
از زمانی که با تو آشنا شدم دوستت داشته ام


All that you are is all that I’ll ever need
تمام آن چه هستی تمام چیزی است که من همیشه به آن نیاز خواهم داشت


It was always you
همیشه تو بودی


I want the part of you that you refuse to give to anyone
من بخشی از تو را می خواهم که از دادنش به دیگران امتناع کرده ای


Paradise is always where love dwells.

بهشت همیشه آنجایی هست که عشق هست


متن کوتاه بیو دوست داشتن برای تلگرام

The best thing about me is you.

بهترین چیز درباره من تویی


It is hurts when you have time for other not for me

این دردناکه که تو برای دیگران وقت داری ولی برای من نه.


بیو عاشقانه انگلیسی

I could not see you when you were here. And now that you are gone i see you everywhre

وقتی که اینجا بودی من نمیتونستم ببینمت و حالا که رفتی تو رو همه جا میبینم.


Stop explaning yourself to other people. You owe no one eny explanation of ehat you do.your life is yours.not theirs

توضیح دادن به دیگران رو متوقف کن. تو هیچ توضیحی در مورد کارهایی که انجام میدی به دیگران بدهکار نیستی. زندگی تو زندگی خودته نه مال اونها.


Soon when all is well you are going to look back and be glad that you did not give up

به زودی وقتی همه چیز خوب بود برمیگردی و به عقب نگاه میکنی و افتخار میکنی که تسلیم نشدی.


جملات کوتاه انگلیسی زیبای عاشقانه برای اینستاگرام

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands

مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.


“Please remember: love should make you feel good.”

یادت باشه عشق باید بهترین حس رو بهت بده


I just need you and some sunsets…

من فقط به تو احتیاج دارم و تعدادی غروب…


Beautiful face is not important beautiful heart is important

چهره‌ی زیبا مهم نیس مهم قلب زیباس.


When you smile i want to die for you

وقتی تو میخندی من میخوام بمیرم برای تو


Love and loss are like a ship and the sea they rise together. The more we love the more we have to lose but the only way to avoid loss is to avoid love

عشق و از دست دادن مانند کشتی میمونه جفتشون با هم بالا میرن.هر چقدر بیشتر دوست داشته باشیم بیشتر ممکنه از دستش بدیم و تنها راهی که میشه جلوی از دست دادن رو گفت اینه که از عشق دوری کنیم.


I want a love that includes sunset and sunrises the kind that you are grateful for at the end of the day and wakw up excited about

من عشقی میخوام که غروب ها و طلوع ها رو شامل بشه از اون عشقایی که در اخر روز سپاسگزارش باشی و مشتاقانه براش از خواب بلند شی.


why do you say you love me,
if you are only going to leave me?

– چرا گفتی دوستم داری وقتی قصد داشتی ترکم کنی؟


It hard to sleep when your heart is at war with your mind

زمانی که قلبت و مغزت در تقابل باشن خوابیدن سخته.


متن کوتاه بیو و کپشن

To the world you may be one but for me you are my world

در جهان تو شاید یه نفر باشی ولی برای من تو همه دنیامی.


Having someone who can handle your mood is such a blessing…

داشتنِ کسی که میتونه تو هر حس و حالی تحملت کنه یه نعمته…


I still remember your voice. How you talk so soft in the morning.

من هنوز صداتو به خاطر میارم اینکه چگونه هر صبح با لطافت با من صحبت میکردی.


If i fall in love with someone do not tell me about their past. I was not there i love what i see now it is all that matters

اگر من عاشق کسی شدم به من در مورد گذشتش نگو. من اونموقع نبودم. من عاشق چیزی هستم که میبینم و این تنها چیزیه که الان اهمیت داره.


Nobody is your friend untill they defend your name in your absence

هیچ کس دوست تو نیست تا موقعی که در نبود تو ازت حمایت کنه.


You Think
I’ve changed but the Truth is
you never really
knew the Real me.

تو فکر میکنی
من عوض شدم ولی حقیقت اینه که
تو هیچ وقت
“منِ” واقعیم رو نشناختی


It’s so bitter to know that some feelings will always remain a dream inside you…

‏چه قدر تلخه ک بدونی حسرت یه حسایی همیشه تو دلت میمونه…


We try to hide our feeling but forget our eyes speak

احساسات مان را مخفی می‌کنیم اما یادمان می‌رود که چشمان مان حرف می‌زنند.


?Will you promise to stay till eternity

قول می دهی تا ابد بمانی؟


The beauty of true love is it accepts your flaws and withholds them beautifully

زیبایی عشق واقعی این است که ایرادهای شما را می پذیرد و به زیبایی از آنها دریغ می کند.


My heart is and always will be yours

قلب من مال توست و خواهد بود


And suddenly all the love songs were about you

و ناگهان همه ترانه های عاشقانه مربوط به تو بود


My love for you is never ending

عشق من به تو هرگز پایان نمی یابد


You are the one for me

تو برای من تکی.


Love does not come to those who seek it, but to those who give love

عشق نزد کسانی که به دنبال آن هستند، نمی آید، سمت کسانی که عشق می دهند می آید.


Let’s commit the perfect crime. I’ll steal your heart and you’ll steal mine

بیا یک جرم اساسی مرتکب شویم. من قلب تو را می دزدم و تو قلب من را.


Love is absolute. But the conception of Love varies with the individual consciousness

عشق مطلق است. اما مفهوم عشق با آگاهی فردی متفاوت است.


To give love, you must have it, somewhere in your soul

برای عشق ورزیدن، باید آن را در جایی در روح خود داشته باشید.


I don’t know what to talk about, but I wanna talk to you

من نمی دانم در مورد چه چیزی می خواهم حرف بزنم، اما می خواهم با تو صحبت کنم.


Talking to you, laughing with you, being with you, changes my whole mood

حرف زدن با تو، خندیدن با تو، بودن با تو، حال و هوای من را عوض می کند.