در این قسمت جملات و متن های ویژه انگلیسی برای مادر، در وصف مادر و تشکر از مادر را به همراه چند عکس نوشته آماده کرده ایم.

متن و جملات انگلیسی مادر

“A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity, it dates all things and crushes down remorselessly all that stands in its path”

عشق یک مادر به فرزندش شبیه هیچ چیز دیگری در دنیا نیست. هیچ قانونی نمی شناسد، هیچ ترحمی نمی شناسد، همه چیز را تاریخ گذاری می کند و هر چیزی را که در مسیرش قرار می گیرد، بی رحمانه در هم می کوبد.


“All I am I owe to my mother”

تمام وجودم را مدیون مادرم هستم.


Mother of the true God ….
مادر یعنی خدای واقعی


No love to the parents not living God’s love is the father of three letters four letters mother
هیچ عشقی به پای پدر و مادر نمیرسد عشق یعنی سه حرف پدر خدا زندگی یعنی چهار حرف مادر


.Mother-love is the great, surging, divine current that plays forever through humanity

عشق مادر، جریان عظیم، پایدار و الهی است که در طول بشریت برای همیشه نقش خواهد داشت.


متن انگلیسی برای مادر

Mother’s love is bliss, is peace, it need not be acquired, it need not be deserved. If it is there, it is like a blessing; if it is not .there it is as if all the beauty had gone out of life

عشق مادر سعادتمند است، صلح است، نیازی به کسب آن نیست، لازم نیست که سزاوار آن باشی؛ اگر باشد، مانند یک نعمت است؛ اگر نباشد، گویی همه زیبایی از زندگی بیرون رفته است.

 


جملات انگلیسی در وصف مادر با ترجمه

I remember my mother’s prayers and they have always followed me. They have clung to me all my life

من دعاهای مادرم را به یاد می آورم که همیشه بدرقه راه من بوده‌اند. آن‌ها در تمام زندگی‌ام همراه من هستند.


متن انگلیسی برای مادر

All that I am or ever hope to be, I owe to my angel mother

همه آنچه که من هستم و یا تمام امیدی که دارم را، مدیون مادر فرشته‌ام هستم.


Maybe I didn’t always eat all my vegetables or keep my room clean. But you have always been there for me and loved me no matter what!

شاید من هیچ وقت تمام سبزیجات را نخورده ام و اتاقم را تمیز نکرده ام اما تو همیشه اینجا بودی و دوستم داشتی،چیز دیگری برایت مهم نبود.


Brlb word is the most beautiful mother and beautiful Ava Mother’s Voice sweet word this

word is full of love and hope that arises Azamaq heart.

Clean and describe the mother’s love is unfailing

زیبا ترین کلمه برلب مادر وزیباترین آوا آوای مادر است این کلمه پراز ازعشق وامیداست

کلمه شیرین که ازاعماق قلب برمیخیزد. مادرعشقش پاک وتوصیف نشدنی ست


متن انگلیسی برای مادر

Mother’s joy mother’s home positive energy waves mother’s

heart to all modesty mother’s mother’s mother’s family

the patient Madrzmyny hot holding the sacred center and heavenly love you

مادر یعنی شادی خونه مادر یعنی امواج انرژی مثبت مادر یعنی دلداری دادن به همه مادر یعنی حجب و حیا

مادر یعنی گرم نگه دارنده کانون مقدس خانواده مادر یعنی صبوری مادر زمینی و آسمانی دوستت دارم.


متن انگلیسی زیبا برای مادر

“Mothers are like glue. Even when you can’t see them, they’re still holding the family together”

مادران مثل چسب عمل می کنند. حتی وقتی نمی توان آن ها را دید، خانواده را درکنار هم نگه می دارند.


“A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity, it dates all things and crushes down remorselessly all that stands in its path”

عشق یک مادر به فرزندش شبیه هیچ چیز دیگری در دنیا نیست. هیچ قانونی نمی شناسد، هیچ ترحمی نمی شناسد، همه چیز را تاریخ گذاری می کند و هر چیزی را که در مسیرش قرار می گیرد، بی رحمانه در هم می کوبد.


متن انگلیسی برای مادر

“All I am I owe to my mother”

تمام وجودم را مدیون مادرم هستم.