چند شعر کودکانه بسیار زیبا برای تشکر و قدردانی از پرستارها را با بیانی ساده و برای کودکان عزیز در این بخش مجله آریا آماده کرده ایم.

شعر کودکانه با موضوع پرستار

وقتی در بیمارستان
خسته، تنها، ناتوان
انسان بیماری هست
در انتظار درمان
فرشته‌ای می‌آید
به او دوا می‌دهد
همراه دکتر کم کم
او را شفا می‌دهد
پرستار است نام او
کارش در بیمارستان
دلسوز است و فداکار
فرشته‌ای مهربان
امروز هم روز اوست
یعنی روز پرستار
خدایا او را سالم
برای ما نگه دار
روز ولادت آن
بانوی پاک، زینب
شده روز پرستار
مبارک باشد این روز
بر هر پرستار امروز
خندان باشند و سالم
پرستاران همه روز


خدایا با تنی رنجور و بیمار

دعایش می کنم جانش نگهدار

برای درد و غم، آرام جان است

هم او باشد پری، نامش پرستار


دیشب شب بدی بود

بسیار بدتر از بد

زیرا که تب به جانم

یک تیر آتشین زد

می سوخت مثل کوره

تا صبح پیکر من

دستی نبود اما

از لطف بر سر من

تب بود و درد هم بود

مادر نبود اما

تا با محبّت خود

تسکین دهد دلم را

اما نه ، یک نفر بود

در آن سیاهی شب

وقتی که او می آمد

می رفت از تنم تب

از کوشش پرستار

شب شد چو روز روشن

امروز خوب خوبم

تب رفته از تن من

شاعر : مصطفی رحماندوست


شعر کودکانه پرستار و قدردانی از زحمات پرستاران با بیانی ساده و شیرین برای کودکان

روز پرستار شده
مبارکه هزار بار
دلم می‌خواد گل بدم
به دست هر پرستار


دیشب شب بدی بود
بسیار بدتر از بد
زیرا که تب به جانم
یک تیر آتشین زد
می سوخت مثل کوره
تا صبح پیکر من
دستی نبود اما
از لطف بر سر من
تب بود و درد هم بود
مادر نبود اما
تا با محبّت خود
تسکین دهد دلم را
اما نه ، یک نفر بود
در آن سیاهی شب
وقتی که او می آمد
می رفت از تنم تب
از کوشش پرستار
شب شد چو روز روشن
امروز خوب خوبم
تب رفته از تن من

شاعر : مصطفی رحماندوست


شبها بیدار است
با مهربانی
فکر بیمار است
او مهربان است
شیرین زبان است
مثل فرشته
در آسمان است
چراغی در دست
می گیرد هر شب
همیشه دارد
لبخندی بر لب
سر تا پا سفید
می پوشد لباس
رنگ لباسش
مثل گل یاس
او به بیماران
دوا می دهد
با مهربانی
غذا می دهد
او پرستاراست
شبها بیدار است


شعر کودکانه پرستار و قدردانی از زحمات پرستاران با بیانی ساده و شیرین برای کودکان

نشسته ای تو بیدار

کنار تخت بیمار

چه قدر مهربانی

فرشته ای، پرستار

شاعر: شکوه قاسم نیا


توی پرستاری نمونه ست

در کل دنیا عمه زینب

حس می کنم سخت است کارش

زیرا سر کار است هر شب

او با نگاه مهربانش

مثل ستاره می درخشد

چون دوست دارد تا به بیمار

لبخند شادی را ببخشد

یک هدیه می گیرم برایش

امسال در روز پرستار

روزی که می آید به دنیا

یکه عمه خوب و فداکار

یحیی علوی فرد